Snog in

Email:
Pass:

Pontio

English Below...

Un o weledigaethau'r project Pontio yw creu canolbwynt ar gyfer datblygu ymchwil rhyngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Bangor. Y cynllun yw datblygu tair thema ymchwil ryngddisgyblaethol wahanol am y project y gellid eu datblygu fel rhan greiddiol o strategaeth ymchwil y Brifysgol. Bwriedir i'r themâu hyn fod yn weithgareddau blaenllaw a fydd yn hyrwyddo rhagoriaeth a gallu ymchwil y Brifysgol. Ein gweledigaeth yw y bydd Pontio Arloesi yn sbarduno cyfnewid uniongyrchol a deinamig rhwng cymunedau ymchwil, dylunio a busnes gan greu'r union bont sydd yn enw'r project. Bydd yr adeilad ei hun yn darparu cyfleusterau a lleoliadau ar gyfer hyrwyddo cyflawniadau ymchwil Bangor a helpu i sicrhau eu bod yn cyrraedd cymunedau a chynulleidfaoedd allanol.

---------------------------------------------

One of the visions of the Pontio project is to create a focal point for developing interdisciplinary research at Bangor University. The plan is to develop three distinct interdisciplinary research themes around the project that can be developed as a core component of the University's research strategy. It is intended that these themes will also become flagship activities that promote the research excellence and capability of the University. It is our vision that Pontio Innovation will spur on direct and dynamic interchange between research, design, and business communities creating the very bridge for which the project is named. The building itself will provide facilities and venues for promoting Bangor's research achievements and help ensure that they reach external communities and audiences. "Creative ideas are children of solitude, yet are rarely conceived in isolation" Gottfried Schatz, 2012

Bangor